सामने हो, मगर कुछ दूर हो.. ( सामने हो, मगर कुछ दूर हो )